Reklamační řád

 1. Všeobecná ustanovení.
  1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku ve znění zákona 632/1992 sb. (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
  2. „Prodávající“ je firma Jaroslav Majstr, se sídlem Luhovská 1728/1, 182 00  Praha 8 – Kobylisy; IČ: 71637583, zapsaná jako fyzická osoba č. jednací ŽO/207/2008/Sou/4, evidenční č. 310008–39786192.
  3. „Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží
  Více k vymezení pojmů.
 2. Převzetí zásilky.
  1. Vykazuje–li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu a kupující dodržel pokyny v bodu b. tohoto oddílu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Je také možné poskytnout přiměřenou slevu z ceny výrobku. Volbu provede Kupující.
  2. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Zejména překontrolovat:
   1. neporušenost obalu: zboží před expedicí je řádně kontrolováno a veškeré spoje jsou přelepeny páskou prodejce. V případě porušení této ochrany, zákazník zboží nepřebírá, s přepravcem sepíše protokol o důvodu nepřevzetí zboží a okamžitě se spojí s prodejcem, který vzniklou situaci řeší.
   2. nepoškození zboží: kupující má povinnost zkontrolovat povrchní poškození transportního obalu zboží. Pokud jeví zjevné známky poškození, nepřebere zásilku.
   3. Pokud obal při převzetí zboží od přepravy nejeví zjevné známky poškození a zboží je po rozbalení přesto poškozeno, je nutné do 3 dnů po doručení zboží uplatnit reklamaci na poškození zboží při přepravě a to nahlášením reklamace prodávajícímu, s kterým domluví další postup.
  3. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
   1. po převzetí výrobku překontrolovat kompletnost dodávky.
 3. Rozpor s kupní smlouvou.
  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není–li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. Záruční podmínky.
  1. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.
  2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců bez výjimky. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
  3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
   Spotřebitel při uplatnění záruky má:
   1. jde–li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není–li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není–li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
   2. jde–li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
   3. jde–li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
   4. jde–li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje–li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
   Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem.
  4. Opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejích běžným užíváním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou ve smyslu §616, odst. 3 Občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších novel, dále OZ).
  5. Zákazníkovi bude vydán se zbožím doklad o zaplacení se všemi náležitostmi, který vzhledem k charakteru zboží postačuje jako doklad o záruce na výrobek ve lhůtě 24 měsíců.
 5. Vyřízení Reklamace.
  1. Reklamace se uplatňují v sídle Prodávajícího.
  2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
  3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:
   1. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
 6. Závěrečná ustanovení.
  V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.

Na stav reklamace je možné se informovat na uvedeném kontaktu.

Osoba pověřena vyřizování reklamace:

 

Jaroslav Majstr

Adresa:

Luhovská 1728/1,
182 00  Praha 8 – Kobylisy

Kamenná prodejna:

Vítězné nám. 14/774,
162 00  Praha 6 – Dejvice

Mobil:

+420 606 754 794

Telefon:

+420 243 219 87

E–mail:

obchod@ezrcadla.cz

ICQ:

452366394 (majstr)

IČ:

71637583

DIČ:

CZ6102221235

 

více kontaktních údajů
 
© Copyright 2008 – 2019 — ezrcadla.cz. All rights reserved (Všechna práva vyhrazena)
TOPlist NAVRCHOLU.cz